1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M. “Asociația piețelor mun. Bălți”, mun. Bălți, str. Libertății, 2.

2. IDNO: 1003602007261

3. Tip procedură achiziție: concurs

4. Obiectul achiziției: servicii de audit a situaţiilor financiare individuale pentru anul 2020 -2021

5. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de audit a situaţiilor financiare individuale pentru anul 2020-2021, conform necesităţilor Î.M. „Asociația pielor mun. Bălți” (în continuare – Beneficiar).  Beneficiarul invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:  

  Nr. d/o    Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate    Unitatea de măsură  Cantitatea    Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință  
1.Servicii de audit a situaţiilor financiare individuale pentru anul 2020-2021Buc.  1Conform Termenilor de referință indicați în Hotărârea Guvernului nr. 875/2015.

6. Cerințele de calificare pentru operatorii economici:  înregistrarea  în Registrul public al entității de audit.

7. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M. ”Asociația piețelor mun. Bălți”;

b) Adresa: mun. Bălți, str. Libertății, 2;

 c) Tel/ Fax: 0231 2-71-50;

d) E-mail: pietelor@mail.ru

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Rusu Lilia, contabil-șef.

8. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite conform pct.7 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit aprobat prin în Hotărârea Guvernului nr.875/2015, clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

– până la data de:_07.12.2021_;

– pe adresa: Î.M.”Asociația piețelor mun. Bălți”, mun. Bălți, str. Libertății, 2, anticameră.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

9. Criteriul de atribuire (conform pct.8 și 9 din Hotărârea Guvernului nr.875/2015):

Evaluarea și selectarea societăților de audit se efectuează de către Consiliul de administrație al întreprinderii municipale, în mod transparent, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015, ținând cont de informația expusă în ofertă, cu corespunderea următoarelor cerințe obligatorii:

 a) perioada de efectuare a auditului;

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanța și către conducere;

c) termenul de prezentare a raportului auditorului;

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;

e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepția statului.

10. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Anunţ/Invitaţie de participare la concursul privind selectarea entității de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2020-2021